Từ vựng

Từ vựng Tiếng anh chọn lọc theo chủ đề do Dr. Pham tổng hợp và biên soạn.

Từ vựng tiếng Anh về gia đình 55 từ vựng

ancestor aunt brother brother-in-law child dad daughter daughter-in-law descendant ex-husband ex-wife father father-in-law forefather godfather godmother godparent grandchild granddaughter grandfather grandfather-in-law grandkid grandmother grandmother-in-law grandparent grandson great-grandfather great-grandmother half-brother half-sister husband kid kid brother kid sister mom mother mother-in-law nephew niece parent sibling sister sister-in-law son son-in-law spouse stepbrother stepchild stepdaughter stepfather stepmother stepsister stepson uncle wife